frnlende

Juridisch voorbehoud

In overeenstemming met de wet, nodigen wij u uit om kennis te nemen van deze gebruiksvoorwaarden, evenals van elke specifieke voorwaarde die op de pagina's van de site verschijnt en die uw gebruik van de site www.domainederoiffe.fr regelt.

Presentatie van de site

Krachtens artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende vertrouwen in de digitale economie worden gebruikers van de site www.domainederoiffe.fr geïnformeerd over de identiteit van de verschillende belanghebbenden in het kader van de uitvoering en monitoring ervan:

 • Eigenaar: SARL GHR DE L'OUEST (Domaine de Roiffé)
  Plaats genaamd Saint Hilaire - Route de Fontevraud
  86120 Roiffe
  SIRENE: 799 696 026 00019 
  Aandelenkapitaal: 10.000 euro 
  BTW-nummer: FR88 799 696 026 00019 
 • creator: Pixim Communicatie - Wereldwijd communicatiebureau
 • Publicatiemanager: Pierre-Antoine Barbot
 • De officiële bekendmaking van een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.
 • Gastheer: SAS SOS-GEGEVENS

Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten

Het gebruik van de site www.domainederoiffe.fr impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, gebruikers van de site www.domainederoiffe.fr worden daarom uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gesproken op elk moment toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking als gevolg van technisch onderhoud kan echter worden beslist door www.domainederoiffe.fr, die dan zal trachten de gebruikers vooraf de data en tijdstippen van de interventie mee te delen.

De site www.domainederoiffe.fr wordt regelmatig bijgewerkt door het bedrijf. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om er kennis mee te maken.

Beschrijving van de geleverde diensten

Het doel van de site www.domainederoiffe.fr is om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.

Het bedrijf streeft ernaar om de site www.domainederoiffe.fr zo nauwkeurig mogelijk te informeren. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, hetzij door hemzelf, hetzij door externe partners die deze informatie verstrekken.

Alle informatie vermeld op de site www.domainederoiffe.fr wordt ter indicatie gegeven en kan evolueren. Bovendien is de informatie op de site www.domainederoiffe.fr niet volledig. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

Intellectueel eigendom en vervalsingen

Domaine de Roiffé bezit de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die op de site toegankelijk zijn, met name de teksten, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo's, pictogrammen, geluiden, software.

Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of processen, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Domaine de Roiffé.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die het bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en wordt vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van artikelen L.335-2 en volgende van de Intellectual Property Code.

Aansprakelijkheidsbeperking

Domaine de Roiffé kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade toegebracht aan de apparatuur van de gebruiker bij het betreden van de site, en die voortvloeit uit het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, ofwel het verschijnen van een bug of een incompatibiliteit.

Domaine de Roiffé kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals bijvoorbeeld verlies van markt of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van de site www.domainederoiffe.fr.

Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor gebruikers. Domaine de Roiffé behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle inhoud te verwijderen die in deze ruimte is geplaatst en die in strijd is met de wet die van toepassing is in Frankrijk, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Waar van toepassing behoudt Domaine de Roiffé zich ook het recht voor om de burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, in het bijzonder in het geval van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische berichten, ongeacht het gebruikte medium. (tekst, fotografie…).

Beheer van persoonlijke gegevens

In Frankrijk wordt de persoonsgegevens in het bijzonder beschermd door de wet No. 78-87 6 vanaf januari 1978, Wet nr 2004-801 van 6 2004 augustus artikel L. 226-13 het Wetboek van Strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Bij het gebruik van de site www.domainederoiffe.fr kan het volgende worden verzameld: de URL van de links waarmee de gebruiker toegang heeft gekregen tot de site www.domainederoiffe.fr, de serviceprovider van de user, het IP-adres (Internet Protocol) van de gebruiker.

Domaine de Roiffé verzamelt in ieder geval alleen persoonlijke informatie over de gebruiker voor de behoefte aan bepaalde diensten die worden aangeboden door de site www.domainederoiffe.fr. De gebruiker verschaft deze informatie met volledige kennis van zaken, in het bijzonder wanneer hij deze zelf invoert. Vervolgens wordt aan de gebruiker van de site www.domainederoiffe.fr de verplichting gespecificeerd om deze informatie al dan niet te verstrekken.

In overeenstemming met 38 en volgende van het 78 17-wet van januari 6 1978 met betrekking tot gegevens, bestanden en vrijheden, elke gebruiker heeft een recht van toegang, rectificatie en verzet om persoonlijke gegevens met betrekking tot hem, door een schriftelijk en ondertekend verzoek, samen met een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder deel, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de site www.domainederoiffe.fr wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op welk medium dan ook aan derden. Alleen de veronderstelling van terugkoop van het bedrijf en zijn rechten zou de overdracht van dergelijke informatie aan de mogelijke koper mogelijk maken, die op zijn beurt gebonden zou zijn aan dezelfde verplichting om gegevens op te slaan en te wijzigen met betrekking tot de gebruiker van de website www.domainederoiffe.fr.

Databases worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databases.

Hyperlinks en statistische gegevens

De site www.domainederoiffe.fr bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van Domaine de Roiffé. Domaine de Roiffé heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te verifiëren, en zal daarom geen enkele verantwoordelijkheid nemen voor dit feit.

Om de site aan te passen aan de verzoeken van zijn bezoekers, worden maatregelen genomen voor het aantal bezoeken, paginaweergaven, evenals de activiteit van bezoekers aan de site en hun frequentie van terugkeer.

De statistische tool voor het meten van de frequentie van de site is in het algemeen gebaseerd op de enige analyse van de "logs" van verbindingen op de servers. Sommige pagina's kunnen echter een cookie bevatten. Overeenkomstig artikel 8.1 van de gebruiksvoorwaarden van de dienst Google Analytics, vestigen wij de aandacht van onze bezoekers op de gebruiksvoorwaarden van deze dienst.

Als hij dat wenst, kan de internetgebruiker deze "cookies" weigeren of verwijderen zonder dat dit problemen veroorzaakt bij het openen van de pagina's van de site. Raadpleeg de hulp van uw browser als u wilt weten hoe u zich kunt verzetten tegen de registratie of dat u een waarschuwing krijgt voordat u deze accepteert.

Toepasselijk recht en toekenning van rechtsmacht

Elk geschil in verband met het gebruik van de site www.domainederoiffe.fr valt onder de Franse wetgeving.

Exclusieve bevoegdheid wordt gegeven aan de bevoegde rechtbanken van Parijs.

De belangrijkste wetten

Wet 78-87 van 6 Januari 1978, met name aangepast door de wet 2004-801 6 van augustus 2004 met betrekking tot de computer, de bestanden en de vrijheden.

Wet 2004-575 21 Juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie.

Volg ons nieuws

facebook op instagram

ROIFFÉ-GEBIED
Fontevraud weg
86120 Roiffe

Contactez-nous:

Tel. 05 49 22 48 17

 

Volg ons:

facebook op instagram