frnlende

Juridisch voorbehoud

In overeenstemming met de wet, nodigen wij u uit om kennis te nemen van deze gebruiksvoorwaarden, evenals van elke specifieke voorwaarde die op de pagina's van de site verschijnt en die uw gebruik van de site www.domainederoiffe.fr regelt.

Presentatie van de site

Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 inzake vertrouwen in de digitale economie worden gebruikers van de site www.domainederoiffe.fr geïnformeerd over de identiteit van de verschillende betrokken partijen in het kader van de realisatie en de opvolging:

 • Eigenaar: SARL GHR DE L'OUEST (Domaine de Roiffé)
  Plaats genaamd Saint Hilaire - Route de Fontevraud
  86120 Roiffé
  SIRENE: 799 696 026 00019
  Aandelenkapitaal: 10.000 euro
  BTW-nummer: FR88 799 696 026 00019
 • creator: Pixim Communicatie - Wereldwijd communicatiebureau
 • Publicatiemanager: Pierre-Antoine Barbot
 • De officiële bekendmaking van een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.
 • Gastheer: SAS SOS-GEGEVENS

Algemene gebruiksvoorwaarden van de site en de aangeboden diensten

Gebruik van de site www.domainederoiffe.fr impliceert volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd of aangevuld, gebruikers van de site www.domainederoiffe.fr worden daarom uitgenodigd om ze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Een onderbreking als gevolg van technisch onderhoud kan echter worden beslist door www.domainederoiffe.fr, dat vervolgens zal proberen de gebruikers te informeren vóór de data en tijden van de interventie.

De site www.domainederoiffe.fr wordt regelmatig bijgewerkt door het bedrijf. Op dezelfde manier kunnen de juridische mededelingen op elk moment worden gewijzigd: ze zijn niettemin van toepassing op de gebruiker die wordt uitgenodigd om er zo vaak mogelijk naar te verwijzen om er kennis van te nemen.

Beschrijving van de geleverde diensten

Het doel van de site www.domainederoiffe.fr is om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.

Het bedrijf streeft ernaar om de site www.domainederoiffe.fr zo nauwkeurig mogelijk te informeren. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor omissies, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, hetzij door henzelf, hetzij door externe partners die deze informatie verstrekken.

Alle informatie op de site www.domainederoiffe.fr wordt ter indicatie gegeven en zal waarschijnlijk evolueren. Bovendien is de informatie op de site www.domainederoiffe.fr niet uitputtend. Ze worden onderhevig aan wijzigingen die zijn aangebracht sinds ze online zijn gezet.

Intellectueel eigendom en vervalsingen

Domaine de Roiffé bezit de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die op de site toegankelijk zijn, met name de teksten, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo's, pictogrammen, geluiden, software.

Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of processen, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Domaine de Roiffé.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen die het bevat, wordt beschouwd als een inbreuk en wordt vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van artikelen L.335-2 en volgende van de Intellectual Property Code.

Aansprakelijkheidsbeperking

Domaine de Roiffé kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor directe en indirecte schade aan de uitrusting van de gebruiker bij het betreden van de site, die het gevolg is van het gebruik van uitrusting die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, of het uiterlijk van een bug of een incompatibiliteit.

Domaine de Roiffé kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van markt of kansen) als gevolg van het gebruik van de site www.domainederoiffe.fr.

Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactruimte) zijn beschikbaar voor gebruikers. Domaine de Roiffé behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle inhoud in deze ruimte te verwijderen die in strijd zou zijn met de toepasselijke wetgeving in Frankrijk, met name de bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming. Indien nodig behoudt Domaine de Roiffé zich ook het recht voor om de burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker aan te vechten, met name in het geval van een racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische boodschap, ongeacht het gebruikte medium. (tekst, fotografie ...).

Beheer van persoonlijke gegevens

In Frankrijk wordt de persoonsgegevens in het bijzonder beschermd door de wet No. 78-87 6 vanaf januari 1978, Wet nr 2004-801 van 6 2004 augustus artikel L. 226-13 het Wetboek van Strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Bij gebruik van de site www.domainederoiffe.fr kan het volgende worden verzameld: de URL van de links waarmee de gebruiker de site www.domainederoiffe.fr, de toegangsprovider van de gebruiker, het IP-adres (Internet Protocol) van de gebruiker.

In ieder geval verzamelt Domaine de Roiffé alleen persoonlijke informatie over de gebruiker voor de behoefte aan bepaalde diensten die worden aangeboden door de site www.domainederoiffe.fr. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van de feiten, met name wanneer hij deze zelf invoert. Het is dan voor de gebruiker van de site www.domainederoiffe.fr duidelijk dat hij deze informatie al dan niet moet verstrekken.

In overeenstemming met 38 en volgende van het 78 17-wet van januari 6 1978 met betrekking tot gegevens, bestanden en vrijheden, elke gebruiker heeft een recht van toegang, rectificatie en verzet om persoonlijke gegevens met betrekking tot hem, door een schriftelijk en ondertekend verzoek, samen met een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder deel, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden.

Geen persoonlijke informatie van de gebruiker van de site www.domainederoiffe.fr wordt zonder medeweten van de gebruiker gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op enig medium aan derden. Alleen de aanname van de uitkoop van het bedrijf en zijn rechten zou de overdracht van genoemde informatie aan de potentiële koper mogelijk maken, die op zijn beurt gehouden zou zijn tot het opslaan en wijzigen van gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site www.domainederoiffe.fr.

Databases worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databases.

Hyperlinks en statistische gegevens

De site www.domainederoiffe.fr bevat een bepaald aantal hyperlinks naar andere sites, opgezet met toestemming van Domaine de Roiffé. Domaine de Roiffé heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van de aldus bezochte sites te verifiëren en neemt daarom geen enkele verantwoordelijkheid voor dit feit.

Om de site aan te passen aan de verzoeken van zijn bezoekers, worden maatregelen genomen voor het aantal bezoeken, paginaweergaven, evenals de activiteit van bezoekers aan de site en hun frequentie van terugkeer.

De statistische tool voor het meten van de frequentie van de site is in het algemeen gebaseerd op de enige analyse van de "logs" van verbindingen op de servers. Sommige pagina's kunnen echter een cookie bevatten. Overeenkomstig artikel 8.1 van de gebruiksvoorwaarden van de dienst Google Analytics, vestigen wij de aandacht van onze bezoekers op de gebruiksvoorwaarden van deze dienst.

Als hij dat wenst, kan de internetgebruiker deze "cookies" weigeren of verwijderen zonder dat dit problemen veroorzaakt bij het openen van de pagina's van de site. Raadpleeg de hulp van uw browser als u wilt weten hoe u zich kunt verzetten tegen de registratie of dat u een waarschuwing krijgt voordat u deze accepteert.

Toepasselijk recht en toekenning van rechtsmacht

Elk geschil in verband met het gebruik van de site www.domainederoiffe.fr is onderworpen aan de Franse wetgeving.

Exclusieve bevoegdheid wordt gegeven aan de bevoegde rechtbanken van Parijs.

De belangrijkste wetten

Wet 78-87 van 6 Januari 1978, met name aangepast door de wet 2004-801 6 van augustus 2004 met betrekking tot de computer, de bestanden en de vrijheden.

Wet 2004-575 21 Juni 2004 voor vertrouwen in de digitale economie.

Volg ons nieuws

facebook instagram

ROIFFÉ-GEBIED
Fontevraud weg
86120 Roiffé

Contactez-nous:

Tel. 05 49 22 48 17

Volg ons:

facebook instagram